Studenckie życie jest OK! donosystudenckie@uniface.pl

Regulamin korzystania z serwisu uniface.pl

I. Postanowienia ogólne.

Administratorem serwisu uniface.pl jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373814, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych. Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie http://firma.o2.pl/.

Administrator serwisu uniface.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Grupa Wirtualna Polska.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

1. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu uniface.pl, niezależnie od umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

2. serwis uniface.pl (lub serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie uniface.pl, składających się na serwis uniface.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.uniface.pl/.

3. serwery Grupy Wirtualna Polska – serwery Grupy Wirtualna Polska, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis uniface.pl.

4. konto w serwisie Facebook – konto użytkownika zarejestrowanie w serwisie pod adresem internetowym www.facebook.com zgodnie z regulaminem tego serwisu.

II. Zasady korzystania z serwisu uniface.pl

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu uniface.pl umożliwiającego użytkownikom między innymi nieodpłatne przeglądanie zamieszczonych w serwisie informacji, oraz nieodpłatne umieszczanie m.in. określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, plików, linków lub innych treści, jak również prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Grupy Wirtualna Polska. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu uniface.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu. Warunkiem koniecznym dla zamieszczania jakichkolwiek wypowiedzi, komentarzy, opinii, plików, linków lub innych treści w serwisie uniface.pl jest posiadanie zarejestrowanego konta w serwisie Facebook oraz aktywowanie tego konta w serwisie uniface.pl.

3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Wszelkie prawa do serwisu uniface.pl, w tym w szczególności prawa autorskie przysługują Grupie Wirtualna Polska.

5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu uniface.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

• przeglądać serwis, w tym określone pliki, opinie, komentarze umieszczone w serwisie przez siebie lub innych użytkowników,

• zamieszczać w serwisie określone wypowiedzi, pliki, opinie, komentarze, linki lub inne treści zgodnie z dostępna funkcjonalnością serwisu uniface.pl,

• umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu uniface.pl.

6. Warunkiem korzystania z serwisu uniface.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu uniface.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu uniface.pl polegające na umieszczaniu na forum określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, plików lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich treści na serwisie uniface.pl oraz jest władny do udzielić Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

7. Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach serwisu uniface.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

8. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, plików lub innych treści na serwisie uniface.pl, a także za skutki udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód) odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Grupy Wirtualna Polska z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, plików lub innych treści na serwisie uniface.pl lub z tytułu udzielenia Grupie Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez Grupę Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na pierwsze żądanie Grupy Wirtualna Polska lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom.

9. Użytkownik korzystając z serwisu uniface.pl poprzez umieszczanie konkretnych wypowiedzi, komentarzy, opinii, plików lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielenia Grupie Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie praw przez Grupę Wirtualna Polska zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich

10. Z tytułu korzystania z serwisu uniface.pl Grupa Wirtualna Polska nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu uniface.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w szczególności za opublikowane w serwisie przez użytkownika treści, jak również za udzielone zgodnie z Regulaminem licencje, zgody i zezwolenia.

11. Z serwisu uniface.pl użytkownicy mogą korzystać niezależnie od faktu posiadania konta w serwisie Facebook oraz niezależnie od aktywowania tego konta w serwisie uniface.pl, przy czym Grupa Wirtualna Polska różnicuje funkcjonalność serwisu uniface.pl dla użytkowników, w zależności od tego, czy posiadają konto w serwisie Facebook i aktywowali to konto w serwisie uniface.pl. Użytkownicy, którzy nie posiadają konta w serwisie Facebook mogą jedynie przeglądać zasoby serwisu uniface.pl lub w inny sposób korzystać z serwisu. Użytkownicy, którzy posiadają konto w serwisie Facebook oraz aktywowali to konto w serwisie uniface.pl mogą przeglądać zasoby serwisu uniface.pl lub w inny sposób korzystać z serwisu uniface.pl, w tym zamieszczać wypowiedzi, komentarze, opinie, pliki lub inne treści zgodnie z funkcjonalnością serwisu uniface.pl. Zastrzega się inne zróżnicowanie funkcjonalności serwisu uniface.pl w zależności od tego, czy użytkownik jest użytkownikiem posiadającym konto w serwisie Facebook i aktywował to konto w serwisie uniface.pl.

12. Korzystanie z usług serwisu uniface.pl jest dobrowolne.

13. Użytkownik umieszczając w serwisie uniface.pl wypowiedzi, komentarze, opinie, pliki lub inne treśc, także pomimo późniejszego usunięcia wypowiedzi, plików, komentarzy lub innych treści, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany wypowiedzi, komentarzy, plików lub innych treści (łącznie powołane: wypowiedzi, komentarze, pliki i inne treści zwane są w niniejszym punkcie dalej utworami), stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela Grupie Wirtualna Polska licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez powołaną ustawę, w szczególności udziela następujących praw do utworów:

a) udziela Grupie Wirtualna Polska nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa rozpowszechniania w jakikolwiek sposób, w tym użyczenia, najmu i dzierżawy (całości lub którejkolwiek części), wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym także w ramach systemów informatycznych, poprzez sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Grupa Wirtualna Polska ma prawo),

b) udziela Grupie Wirtualna Polska nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa publicznego wykonania, wyświetlenia, odtworzenia, nadania, emitowania lub remitowania za pomocą dowolnego medium (w tym w szczególności za pomocą wizji i/lub fonii) oraz prawa innego publicznego udostępnienia; postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Grupa Wirtualna Polska ma prawo),

c) udziela Grupie Wirtualna Polska nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa publikacji utworów w tym serwisie oraz w jakimkolwiek innym serwisie lub stronie internetowej, a także w jakimkolwiek innym publikatorze (w tym między innymi telewizji lub prasie) w jakiejkolwiek formie (w tym miedzy innymi w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego) na jakichkolwiek nośnikach (w tym między innymi na nośnikach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Grupa Wirtualna Polska ma prawo),

d) udziela Grupie Wirtualna Polska nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa do modyfikowania utworów, w tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu; Grupa Wirtualna Polska ma prawo dokonywać modyfikacji według własnego uznania, gdy modyfikacja zostanie uznana przez posiadającego prawo modyfikacji jako uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi danego serwisu lub strony internetowej lub jakiegokolwiek innego medium,

e) udziela Grupie Wirtualna Polska nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa dokonywania opracowań utworów, w tym łączenia utworów lub ich poszczególnych części z innymi utworami, dzielenia utworów wedle własnego uznania uprawnionego do modyfikacji,

f) udziela Grupie Wirtualna Polska nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa trwałego lub czasowego zwielokrotniania i utrwalania utworów oraz ich zmodyfikowanych wersji (całości lub którejkolwiek części) jakimikolwiek środkami lub technikami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu optycznego, magnetycznego, magnetooptycznego, cyfrową i wszelkimi innymi istniejącymi i mogącymi powstać w przyszłości środkami lub technikami, i w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD-ROM, DVD, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach kompaktowych i wszelkich innych istniejących i mogących powstać w przyszłości nośnikach informacji,

g) udziela Grupie Wirtualna Polska nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa tłumaczenia, przystosowywania, wprowadzania zmian, w tym zmian układu (całości lub którejkolwiek części),

h) udziela Grupie Wirtualna Polska nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa udzielania sublicencji w granicach uprawnień przyznanych Grupie Wirtualna Polska w Regulaminie (w granicach udzielonych licencji).

14. Licencje określone w Regulaminie nabywane są przez Grupę Wirtualna Polska z chwilą umieszczenia utworów w serwisie uniface.pl. Licencje te są bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasają pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez Grupę Wirtualna Polska, jak i przez użytkownika) wypowiedzi, komentarzy, opinii, plików lub innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Publikacja w serwisie uniface.pl jakichkolwiek treści przez użytkownika nie oznacza jakiegokolwiek korzystania z licencji przez Grupę Wirtualna Polska.

15. Użytkownik korzystając z serwisu, umieszczając wypowiedzi, komentarze, opinię, pliki i inne treści, zezwala Grupie Wirtualna Polska na wykonywanie przez Grupę Wirtualna Polska (w sposób nieograniczony w czasie, bezwarunkowo, nieodpłatnie, w sposób nieograniczony co do terytorium, na polach eksploatacji przewidzianych Regulaminem dla udzielonej licencji) autorskich praw zależnych do opracowań wypowiedzi, komentarzy, opinii, plików lub innych treści stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą zarówno opracowań istniejących jak i mogących powstać w przyszłości. Postanowienia dotyczące zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych oznaczają, iż Grupa Wirtualna Polska ma w szczególności prawo korzystać i rozporządzać takimi opracowaniami w sposób wedle własnego uznania, na polach eksploatacji przewidzianych Regulaminem dla udzielonej licencji. Grupa Wirtualna Polska ma także prawo udzielać prawa na wykonywanie przez inne podmioty praw zależnych do opracowań.

16. Zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych określone w Regulaminie jest bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasa pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez Grupa Wirtualna Polska, jak i przez użytkownika) wypowiedzi, komentarzy, opinii, plików lub innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

17. Każdy użytkownik serwisu uniface.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):

a. rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Grupy Wirtualna Polska), zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie uniface.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),

b. podszywanie się pod inne osoby,

c. naruszanie tajemnicy korespondencji,

d. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,

e. inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub szeroko pojętymi zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Grupy Wirtualna Polska, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Grupy Wirtualna Polska.

18. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis uniface.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu uniface.pl, Grupa Wirtualna Polska nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu uniface.pl, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

19. Grupa Wirtualna Polska do korzystania z Internetu, w tym serwisu uniface.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Grupa Wirtualna Polska zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne.

20. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu uniface.pl dostępne są na stronie http://www.uniface.pl/. Grupa Wirtualna Polska w celu poprawiania jakości serwisu uniface.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu uniface.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

21. W ramach serwisu Grupa Wirtualna Polska udostępnia użytkownikom adres poczty elektronicznej (kontakt@uniface.pl) w celu zgłaszania przez użytkowników informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp.

22. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu uniface.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,

b. za treści zamieszczone przez użytkowników i szkody wynikłe z tego tytułu,

c. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu uniface.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

d. za usunięcie dowolnych treści umieszczonych przez użytkownika, z przyczyn określonych w Regulaminie,

e. mając na uwadze darmowy charakter serwisu uniface.pl, Grupa Wirtualna Polska w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu uniface.pl wynikające z działań lub zaniechań osób trzecich, działania siły wyższej, innych zdarzeń, których Grupa Wirtualna Polska nie mogła przewidzieć i którym nie była w stanie zapobiec; Grupa Wirtualna Polska deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu uniface.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum.

23. Grupa Wirtualna Polska nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu poprzez ich umieszczanie na serwerach Grupy Wirtualna Polska. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo usunięcia jak również niepublikowania treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu w każdej chwili, bez jakichkolwiek roszczeń użytkowników w stosunku do Grupy Wirtualna Polska z tego tytułu, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupę Wirtualna Polska prowadzenia serwisu uniface.pl.

24. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu uniface.pl należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej kontakt@uniface.pl lub pisemnie na adres: Grupa Wirtualna Polska S.A., Warszawa (kod 02-231), ul. Jutrzenki 137 A.

25. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Grupy Wirtualna Polska uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Grupa Wirtualna Polska udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu uniface.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu uniface.pl, przy czym Grupa Wirtualna Polska działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Grupę Wirtualna Polska do przekazania takich danych.

26. W trakcie korzystania z usług serwisu uniface.pl w systemie teleinformatycznym użytkownika zainstalowana zostaną pliki cookies. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu uniface.pl.

27. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.uniface.pl/Regulamin.

28. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Grupa Wirtualna Polska poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.